Union Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupUnion Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupAkadálymentes nézetMenü
Ügyfélazonosítás

Ügyfél-azonosításéletbiztosítással rendelkező ügyfeleinkre vonatkozóan

Online Azonosítás

ÚJRA LEVELET KAPTÁL TŐLÜNK ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN?

Pedig már elküldted nekünk a szükséges dokumentumokat? Ebben az esetben nincs további teendőd! A beérkezett nyilatkozatok és okmánymásolatok feldolgozása folyamatos, értesítünk, ha további kiegészítés szükséges.

AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁSRÓLÁltalános információk

Miért szükséges?

Törvényi kötelezettségünk az azonosítás

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) és az azt módosító 2019. évi XLIX. törvényben (Módosítás) foglaltak alapján a korábbi rendelkezésektől eltérően 2019. október 31-ig köteles az életbiztosítással rendelkező Ügyfelei vonatkozásában ismételt adategyeztetést lefolytatni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Biztosítónak aktuális ügyféladatokkal kell rendelkeznie Ügyfeleiről, az életbiztosításokkal rendelkező Ügyfelek esetében ez azt is jelenti, hogy a Biztosítónak rendelkeznie kell az Ügyfelei érvényes személyazonosító okmányainak másolatával is.

Kiket érint?

Milyen biztosításokra vonatkozik?

A Pmt. és a Módosítás arra kötelez minket, hogy 2019. október 31-ig ismételten elvégezzük az ügyfél-azonosítást azon életbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelünknél, akinél az új szabályok szerint hiányzik valamilyen rögzítendő adat, nyilatkozat vagy okmánymásolat.

Hogyan értesítettük ügyfeleinket?

Mit tett az UNION az ismételt ügyfél-azonosítás érdekében?

Minden érintett természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelünk részére tájékoztatást küldtünk 2019. május végéig, melyet a Módosításban foglaltakra tekintettel megismételtünk.

Azon természetes személy ügyfeleinknek, akik rendelkeznek Biztosítónknál regisztrált e-mail címmel, az ugyfel-azonositas@union.hu címről küldtünk tájékoztatást. A regisztrált e-mail címmel nem rendelkező, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinket postai úton értesítettük.

Amennyiben már eljuttattad társaságunkhoz a szükséges dokumentumokat, illetve iratmásolatokat, úgy egyelőre további teendőd nincsen.

Mi történik, ha elmarad az azonosítás?

Azonosítás nélkül 2019. október 31. után

Amennyiben nem állnak a Biztosító rendelkezésére a Pmt-nek megfelelő dokumentumok legkésőbb 2019. október 31-ig, úgy a Biztosító a Pmt. 79. §-a alapján köteles lesz a továbbiakban megtagadni az ügyfél által kezdeményezett ügyletek teljesítését addig, amíg a fent hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. Ez sajnos azt jelenti, hogy az azonosítás teljesüléséig akadályba ütközhet a biztosítási szolgáltatás igénybevétele, a szerződés módosítása, a pénzügyi rendelkezések teljesítése (pl. az adatmódosítás, a kifizetések).

Elutasítottuk az általad kezdeményezett ügyletet?

Közreműködésedet kérjük továbbra is!

Amennyiben nem bocsátottad teljeskörűen rendelkezésünkre a szükséges dokumentumokat, a jogszabály értelmében nem áll módunkban végrehajtani a kezdeményezett ügyletet a teljes azonosításig.

Mit kell Tenned?Tudnivalók természetes személy ügyfeleink részére

1. Készíts másolatot személyazonosító okmányaidról!

1. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány

Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány lehet:

 • kártya formátumú személyazonosító igazolvány
 • régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány
 • útlevél
 • kártya formátumú jogosítvány (vezetői engedély)

Fontos!

 • Kérjük, ellenőrizd az azonosításhoz használandó igazolványainak érvényességét.
 • Amennyiben a személyazonosításra használni kívánt igazolvány lejárt/érvénytelen, akkor a személyazonosításra alkalmas más okmányt használj. Amennyiben nem rendelkezel, csak egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány), akkor a hatóság által kiállított ideiglenes igazolványt kell a személyes ügyintézés során bemutatni. Lejárt vagy érvénytelen igazolványok esetében kizárólag személyes ügyintézésre van lehetőséged.
 • Az azonosításhoz használt okmány mindkét oldaláról készíts másolatot, szkenneld vagy fényképezd le.
 • Ügyelj arra, hogy a másolat, fénykép vagy szkennelés megfelelő minőségben történjen, jól olvashatóak legyenek az adatok, mivel az azonosítást és az adategyeztetést csak ebben az esetben tudjuk elvégezni.
 • A lefényképezett vagy digitalizált dokumentumokat .jpg vagy .pdf formátumban juttasd el hozzánk.
 • Kizárólag abban az esetben fogadhatjuk el az újraazonosításhoz megküldött dokumentumokat, ha ezek alapján az ügyfél egyértelműen azonosítható a korábbi átvilágításon már átesett személlyel.

2. Lakcímkártya

Lakcímkártyádnak a lakcímet igazoló oldalát másold le, szkenneld be vagy fényképezd le, jól látható és olvasható formában.

Fontos!

 • A lakcímkártya esetén csak a lakcímet igazoló oldalról készíts másolatot, szkenneld vagy fényképezd le.
 • Ügyelj arra, hogy a másolat, fénykép vagy szkennelés megfelelő minőségben történjen, jól olvashatóak legyenek az adatok, mivel az azonosítást és az adategyeztetést csak ebben az esetben tudjuk elvégezni.
 • A lefényképezett vagy digitalizált dokumentumokat .jpg vagy .pdf formátumban juttasd el hozzánk.

2. Töltsd ki nyilatkozatunkat!

Azonosításhoz szükséges nyilatkozat

Kérjük, töltsd le, nyomtasd ki, töltsd ki és írd alá a „NYILATKOZAT ügyfelek ismételt azonosításához” elnevezésű nyomtatványt.

/static/assets/xml/label-document.xmlugyfelazonositas2019yes

Ez a nyilatkozat természetes személy ügyfeleink ismételt azonosítására szolgál. Kérjük, a nyilatkozattétel időpontjában fennálló állapot szerint töltsd ki. Illetve kérjük, segítsd munkánkat azzal, hogy frissíted a szerződéses kapcsolattartásra vonatkozó adataidat, mint telefonszámod, e-mail címed és levelezési címed, annak érdekében, hogy minél gördülékenyebb legyen a kommunikáció!

A nyilatkozatot nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. Amennyiben eldöntendő kérdésre szükséges válaszolni, úgy a megfelelő választ „X”-el jelöld. Kérjük, hogy a nyilatkozatot a kitöltést követően, a Biztosító részére történő megküldése előtt saját kezűleg írd alá.

Kiemelt közszereplői nyilatkozat

A Pmt.-ben foglaltaknak megfelelően Ügyfeleinknek nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősülnek-e.

Kiemelt közszereplői minőség

Kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra is, hogy nyilatkozatot kell tenniük arról is, ha közeli hozzátartozójuk vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplőnek minősül.

Ki minősül kiemelt közszereplőnek?

 • államfő, kormányfő/miniszterelnök, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár
 • országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, nemzetiségi szószóló
 • politikai párt irányító szervének tagja, tisztségviselője
 • a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
 • a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettesei
 • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
 • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

Kik a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozói?

 • a házastárs,
 • élettárs,
 • vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
 • továbbá ezek házastársa vagy élettársa,
 • vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő.

Ki a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy?

 • aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
 • aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősülsz, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagy, akkor nyilatkozatot kell tenned a pénzeszközének forrására vonatkozóan is. A Nyilatkozaton a pénzeszköz (a biztosítás fennállta alatt rendszeresen befizetett eseti és rendszeres díjak) forrásának tekinthető – a teljesség igénye nélkül – például:

 • munkabérből származó jövedelem
 • egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelem
 • örökség
 • ajándék
 • befektetések hozama
 • ingó, és / vagy ingatlan értékesítésből származó jövedelem
 • őstermelői jövedelem

Saját nevedben vagy más nevében jársz el?

Kérjük, nyilatkozz továbbá arról, hogy saját nevedben vagy más személy nevében, képviseletében jársz-e el? A megfelelő választ „X”-el jelöld a „NYILATKOZAT ügyfelek ismételt azonosításához” elnevezésű nyomtatványon.

Amennyiben az azonosításra kötelezett helyett más személy jár el, legyen szó akár gyámról, gondnokról vagy meghatalmazottról, további dokumentumok szükségesek.

 • Gyámság, gondnokság esetén, kérjük, küldje meg részünkre a gyámi- vagy gondnoki hatósági kirendelő határozatot.
 • Meghatalmazás esetén pedig közokiratba, vagy két tanúval ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szükséges mellékelnie.
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat természetes személyek részére

Amennyiben nem a saját nevedben jársz el, akkor az Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata nyomtatványt (Természetes személy ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja tölti ki!) is szíveskedj kitölteni és sajátkezű aláírásoddal ellátni.

/static/assets/xml/label-document.xmltenylegestulajdonositermeszetesyes

Fontos!

 • Természetes személyek esetén tényleges tulajdonos az a természetes személy, akinek a megbízásából, vagy akinek az érdekében valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett (pl. meghatalmazott, gondnok, gyám eljárása a meghatalmazó, gondnokolt, gyámság alatt álló személy, mint tényleges tulajdonos érdekében).
 • Kérjük, ne felejtsd el csatolni a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot is (pl. meghatalmazás, gondnokkirendelő határozat).

3. Juttasd el hozzánk!

Online

Az adategyeztetést kényelmesen elvégezheted online. A személyes adatok kitöltése mellett felületünkön feltöltheted a lefényképezett vagy beszkennelt személyazonosító okmányt és lakcímkártyát, valamint aláírt nyilatkozatot.

Online azonosítás

E-mailen

Amennyiben teljes körűen kitöltöd a nyilatkozatot, azt saját kezűleg aláírod és csatolod a szükséges okmánymásolatokat, akkor lehetőséged van arra, hogy az újra azonosításhoz szükséges dokumentumokat e-mailben küld el részünkre az általunk küldött e-mailre válaszolva.

Személyesen

Amennyiben személyesen szeretnéd az adategyeztetést elvégezni, úgy az érvényes személyazonosító okmányt, lakcímkártyát, valamint a kitöltött nyilatkozato(ka)t személyesen mutasd be és add át kollégánk részére.

Fontos!

 • Lejárt vagy érvénytelen igazolványok esetében csak személyes ügyintézésre van lehetőség.

Személyes elérhetőségeink

Postán

Az újra azonosításhoz szükséges dokumentumokat postai úton is megküldheted részünkre, az alábbi címre: 1380 Budapest, Pf. 1076.

MIT KELL TENNIE Önnek?Tudnivalók jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára

1. Készíts másolatot okiratairól!

1. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány

Az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban a cég vagy egyéb szervezet képviseletében eljárni jogosult személy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának mindkét oldaláról készíts fénymásolatot.

Személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány lehet:

 • kártya formátumú személyazonosító igazolvány
 • régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány
 • útlevél
 • kártya formátumú jogosítvány (vezetői engedély)

Fontos!

 • Kérjük, ellenőrizd az azonosításhoz használandó igazolványok érvényességét.
 • Amennyiben a személyazonosításra használni kívánt igazolvány lejárt/érvénytelen, akkor a személyazonosításra alkalmas más okmányt kell használni. Amennyiben nem rendelkezel, csak egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány), akkor a hatóság által kiállított ideiglenes igazolványt kell a személyes ügyintézés során bemutatni. Lejárt vagy érvénytelen igazolványok esetében kizárólag személyes ügyintézésre van lehetősége.
 • Az azonosításhoz használt okmány mindkét oldaláról készíts másolatot.
 • Ügyelj arra, hogy a másolat megfelelő minőségben történjen, mivel az azonosítást és az adategyeztetést csak ebben az esetben tudjuk elvégezni.

2. Lakcímkártya

Az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban a cég vagy egyéb szervezet képviseletében eljárni jogosult személy lakcímkártyájának a lakcímet igazoló oldaláról készíts fénymásolatot.

Fontos!

 • Ügyelj arra, hogy a másolat megfelelő minőségben történjen, jól olvashatóak legyenek az adatok, mivel az azonosítást és az adategyeztetést csak ebben az esetben tudjuk elvégezni.

3. Aláírási címpéldány

Amennyiben a cég vagy egyéb szervezet képviseletében a biztosítással kapcsolatban eljárni jogosult személy változott, kérjük, az aláírási címpéldánya másolatát is küld el.

2. Töltd ki nyilatkozatunkat!

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Ismételten nyilatkozatot kell tenned a tényleges tulajdonosok adataidra vonatkozóan, beleértve

 • a tulajdonosi jogviszony jellegét, annak mértékét, valamint
 • a tényleges tulajdonos esetlegesen kiemelt közszereplői státuszát.

Töltsd ki nyomtatott nagybetűvel, majd cégszerűen írd alá a postán küldött levelünk hátoldalán található „Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata” című dokumentumot. A dokumentumot letöltheti az alább linkről is.

/static/assets/xml/label-document.xmltenylegestulajdonosicegyes

Ki minősül tényleges tulajdonosnak?

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 • az a természetes személy, aki jogi személyben, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a tulajdoni hányad vagy a szavazati jogok legalább 25 százalékával rendelkezik,
 • az a természetes személy, aki jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben meghatározó befolyással bír,
 • alapítványok esetén az alábbi személy minősül tényleges tulajdonosnak:
  (a) aki az alapítvány képviseletében eljár,
  (b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
  (c) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  (d) aki tagja az alapítványt kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
 • abban az esetben, ha nincs olyan természetes személy, akit a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosának lehetne tekinteni, úgy a szervezet vezető tisztségviselőjét (pl. igazgatósági tag, ügyvezető igazgató) kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

Fontos!

 • A tulajdonosi érdekeltség körében minden természetes személy tényleges tulajdonosnak minősül, aki legalább 25% tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik. Az ezen feltételnek megfelelő valamennyi természetes személyt szükséges tényleges tulajdonosként feltüntetni.
 • A tényleges tulajdonos minden esetben természetes személy, adatainál a természetes személy tényleges tulajdonos adatai alapján szükséges kitölteni a nyomtatványt.
 • Amennyiben képviselőként vagy meghatalmazottként más tényleges tulajdonos nevében jár el, úgy kérjük, hogy ezt a nyilatkozaton a megfelelő helyen jelöld és a nyilatkozaton a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat töltsd ki.
 • Cégszerűen aláírt (törvényes képviselő által) vagy a Biztosítóhoz bejelentett rendelkezésre jogosult, azaz meghatalmazott által aláírt formában nyújtsd be a nyomtatványt és azt maradéktalanul töltsd ki.
 • A tényleges tulajdonosi nyilatkozat aláírásánál legalább egy önálló aláírási joggal rendelkező személy nevének kitöltése és aláírása, együttes képviseleti jog esetén pedig legalább két együttes képviseletre jogosult személy nevének kitöltése és cégszerű aláírásuk szükséges.
 • Amennyiben a cég képviseletében a biztosítással kapcsolatban eljárni jogosult személy változott, kérjük, az aláírási címpéldánya másolatát is szíveskedj megküldeni.

3. Juttasd el hozzánk!

Személyesen

Amennyiben személyesen szeretnéd az adategyeztetést elvégezni, úgy érvényes személyazonosító okmányt, lakcímkártyát, valamint a kitöltött nyilatkozatot személyesen mutasd be és add át kollégánk részére .

Fontos!

 • Lejárt vagy érvénytelen igazolványok esetében csak személyes ügyintézésre van lehetőség.

Személyes elérhetőségeink

Postán

Az újra azonosításhoz szükséges dokumentumokat postai úton is megküldheted részünkre, az alábbi címre: 1380 Budapest, Pf. 1076.

Kérdésed van?

Kérdéseiddel fordulhatsz ügyfélszolgálatunkhoz a 06 1 486 4343 telefonszám hívásával, vagy írj az ugyfelszolgalat@union.hu e-mail címünkre.

Közreműködésedet köszönjük!